• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly

Home/Catalogus/Boeken/Zorg voor toezicht

€ 30,50
Zorg voor toezicht
BESTEL »
Auteurs
Henk den Uijl
Beschrijving

De rol van het toezicht in de zorg is vaak onderwerp van discussie. Gaat het mis, dan is er te weinig van. Gaat het goed, dan willen we minder toezicht. 'Zorg voor Toezicht' geeft voeding aan deze altijd voortdurende discussie. Maar liefst 36 auteurs laten zien dat binnen het toezicht verschillende opvattingen leven over belangen en verantwoordelijkheden. 

Volgens sommigen mag het Raad van Toezicht-model op de schop en is het tijd om een volledig nieuw spel op de wagen te brengen, ingegeven door de veranderingen die er in de zorg en in de maatschappij plaatsvinden. Kijk naar opkomende coöperaties, heropleving van de vereniging, ondernemers die aanbestedingen winnen van de traditionele zorginstelling, ketensamenwerking en wijkteams. Te veel om op te noemen. Hoe beweegt de governance mee met deze veranderingen? Waar letten toezichthouders op? Zijn ze toegerust voor hun taak? Andere auteurs gaan in op de fundamenten van governance in de zorg en de participatiesamenleving. Op de grote hoeveelheid controle-instanties. En op taakopvatting, functioneren, verantwoording en vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht. 

Door de vele verschillende invalshoeken geeft deze bundel een uitstekend overzicht van het governancedebat in de zorg. 'Zorg voor Toezicht' biedt Raden van Toezicht aanzet tot reflectie over het eigen functioneren. Het is de vrucht van een zoektocht naar de toegevoegde waarde en de maatschappelijk betekenis van het toezicht. Het boek is onmisbaar om verder in die discussie te komen en is daarmee een belangrijk document voor bestuurders en toezichthouders.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding

Deel I – Fundamenten van governance
2. Raad van Toezicht of Raad van Verbinding?
3. Meer weerwerk nodig van derde partijen bij gezondheidszorginstellingen
4. Een heroverweging van bestuur in de zorg

Deel II – Meervoudige belangen
5. Toezicht op publieke waardecreatie
6. Multi-level-governance

Deel III – Governance in de participatiesamenleving
7. Innovatie in governance
8. Besturing vanuit het perspectief van cliënt en professional

Deel IV – Gelaagdheid van governance: een vloek of een zegen?
9. Veilige zorg in de participatiesamenleving
10. Governance: werken met de gelaagdheid van toezicht

Deel V – Een andere taal. Taakopvatting van toezicht
11. Publieke Liefde
12. Dienstbaar Toezicht. Een wijsgerig geïnspireerde kijk op de ontwikkeling van het interne toezicht
13. Goede zorg doet thuiskomen
14. Zorg voor opleiden

Deel VI – Juridisch bekeken: publiek of privaat?
15. Gezondheidszorg dient geen enkel publiek belang
16. Het maatschappelijk belang als bestuurlijk kompas voor zorginstellingen

Deel VII – Functioneren van Raden van Toezicht
17. Wroeten in het duister, groeien naar het licht
18. Allemaal kanjers, toch gaat het mis!
19. Mensenwerk in intern toezicht

Deel VIII – Verantwoording van Raden van Toezicht
20. Aspecten van het maatschappelijke toezicht van de Raad van Toezicht
21. Accountability through storytelling
22. Bestuurlijke dubbelrollen
23. Slotbeschouwing: a concise theory of everything

 

Recensies

Preview - Zorg voor Toezicht

Door de vele verschillende invalshoeken geeft Zorg voor Toezicht een uitstekend overzicht van het governancedebat in de zorg. Henk den Uijl, een van de redacturs van de bundel, neemt ons in vogelvlucht mee door het boek.

Zorg voor Toezicht is een bundel die we hebben samengesteld in samenwerking met maar liefst 36 auteurs uit wetenschap en praktijk. Het fenomeen intern toezicht in de zorg wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken, waaronder filosofie, theologie, bedrijfskunde, sociologie, recht en uiteraard uit de praktijk! Er wordt veel gesproken over Raden van Toezicht, en de verwachtingen omtrent dit orgaan zijn behoorlijk hoog. Maar wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van zo’n Raad van Toezicht, en vooral: wat is de maatschappelijke relevantie er van? We lichten een aantal bijdragen er uit. We hebben geprobeerd in deze bundel het debat over governance in de zorg te verrijken door veel verschillende mensen met verschillende achtergronden aan het woord te laten.

Hans Strikwerda betoogt dat het toezicht in de zorg is gebaseerd op het denken uit de corporate finance en stelt dat dit beter geënt zou kunnen worden op de idee van civil society en een daarmee samenhangende waardenoriëntatie. Vanuit deze gedachte kritiseert hij de Zorgbrede Governance Code op inhoud en taalgebruik.

Scott Douglas en Mirko Noordegraaf bespreken hoe organisaties omgaan met verschillende waardedimensies. Zorgorganisaties richten zich op kwalitatief hoogstaande én kosten effectieve én legitieme zorg. Deze belangen kunnen strijdig met elkaar zijn en leiden tot dilemma’s. Hoe kan een instelling uitstekende zorg combineren met de laagst mogelijke prijs? En dit alles in goede afstemming met de cliënt? Zij stellen dat het realiseren van meervoudige publieke waarde altijd meervoudig maatwerk vraagt en reiken enkele benaderingen aan om te onderzoeken hoe hier het beste aan gewerkt kan worden.

Henk Nies en Mirella Minkman bespreken wenselijke veranderingen in de governance naar aanleiding van ontwikkelingen in de zorg. Zij gaan in op burgerinitiatieven en op het begrip participatiesamenleving. De zorg zou hierdoor dichter bij de burger komen, terwijl de governance nog ver van hem of haar afstaat. Zij bepleiten dat organisaties vormen moeten vinden om de instelling weer terug te geven aan burgers en professionals.

Govert Buijs en ik (Henk den Uijl) maken gebruik van het Griekse begrip agape in een pleidooi voor een meer zichtbare rol van ‘publieke liefde’ in het toezicht. Wij werpen de vraag op welke aspecten van zorg buiten ons blikveld blijven als wij zorg beschouwen in termen van (rode of zwarte) cijfers, prestatie-indicatoren, productie of compliance. Beschikken RvT’s nog wel over taal om inhoudelijk over ‘goede zorg’ te spreken? Wij bepleiten een benadering van governance die niet is dichtgetimmerd door de taal van management en productie, maar juist een taal van publieke liefde.

Een bijzonder kijkje in het functioneren van een Raad van Toezicht is te vinden in de bijdrage van Sharon van de VeerdonkZij was in de gelegenheid om een observatiestudie te doen, in combinatie met interviews. In de loop van het onderzoek deden zich spanningen voor tussen bestuurders en toezichthouders in het kader van fusieperikelen. De emoties lopen hoog op. De auteur beschrijft hoe mensen in een maalstroom terechtkomen, waarbij het proces het wint van de inhoud en een door emotie gestuurde dynamiek leidt tot formalistische op- stellingen die averechts werken. Zij laat zien hoe weinig het oplevert om een beroep op regels te doen en hoe belangrijk het is om te beschikken over de juiste competenties om de situatie te lezen en tegemoet te treden.

Als redacteuren gaan we in de slotbeschouwing in op de verschillende benaderingen, en stellen een integrale wijze van denken voor om de praktijk van toezicht beter te begrijpen, en het te kunnen verbeteren. We stellen dat Raden van Toezicht op een tweesprong staan: of de maatschappelijke rol wordt beter ingevuld, of ze maken zichzelf irrelevant.

Henk den Uijl is actief betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van deze vereniging. Hij is een van de redacteurs van Zorg voor ToezichtDen Uijl is verder promovendus en docent filosofie aan de VU.

Ton van Zonneveld is actief betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van deze vereniging.


Details
Jaar van uitgave2015
Aantal pagina’s256
UitvoeringPaperback
Formaat17 x 23
ISBN9789490463441
NUR

PRIJS/€ 30,50 BESTEL »